Behandling av personuppgifter (GDPR)

Baxi (HS Perifal AB, 556212-5772) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Här kan du ta del av hur Baxi hanterar sitt ansvar och dina rättigheter.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Sedan den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning. Det är ett gemensamt regelverk för hela EU som kallas GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersatte då personuppgiftslagen (PUL).

Dataskyddsförordningen är till för att stärka skyddet för privatpersoner när personuppgifter behandlas. All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande krav som anges i GDPR. Kraven innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål och inte heller sparas längre än nödvändigt. Den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att kraven följs.

Vi behandlar aldrig personuppgifter om dig i onödan

Vad är en personuppgift?

Enligt GDPR är personuppgifter bland annat upplysningar om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras via till exempel namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter eller en eller flera andra faktorer som är specifika för den fysiska personen.

Personuppgifter som Baxi behandlar

De personuppgifter vi behandlar om dig kan vara: för- och efternamn, adress, kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och andra personuppgifter beroende på vad ditt ärende gäller. Det finns alltid ett relevant skäl till att vi hanterar information om dig, det som kallas rättslig (laglig) grund. Vad som menas med rättslig grund anges i artikel 6 i GDPR.

Lagring, gallring och arkivering

Eftersom Baxi är skyldig att följa lagens regler innebär det bland annat att personuppgifter kan lagras i exempelvis ekonomisystem under den tiden lagen kräver att vi arkiverarar bokföring och fakturor.

Varifrån får vi dina uppgifter?

I de flesta fall är det du själv som skickar dina personuppgifter till oss i samband med en offertförfrågan, en fråga eller ett annat ärende. De kan också komma in till oss från en av våra samarbetspartners.

Då kan Baxi lämna uppgifter vidare

För en del arbetsuppgifter anlitar vi extern hjälp, exempelvis för utveckling av vårt säljstöd och CRM-system samt utskick av nyhetsbrev. De företag vi anlitar blir då personuppgiftsbiträden till oss.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter, oavsett om det sker personligen, via telefon e-post eller från hemsidan. Vi gör vårt yttersta för att förhindra och minimera riskerna för obehörig tillgång till dina personuppgifter.

Allmän datainsamling

Vid besök på baxi.se kan webbplatsen använda viss teknik för att samla in personuppgifter som till exempel IP-adress, operativsystem och webbläsare. Mer information om det här finns på sidan ”Information om cookies”.

Var behandlas dina uppgifter?

Baxi och våra leverantörer behandlar dina personuppgifter inom EU/EES.

Dina rättigheter

Baxi är skyldiga att informera om den registrerades rättigheter enligt GDPR. Nedan kan du läsa om hur du gör för att begära ut ett registerutdrag och dina övriga rättigheter.

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du kan begära att få ett besked om vilka personuppgifter som Baxi behandlar om dig och hur de hanteras, genom att begära ett registerutdrag.

I registerutdraget får du bland annat veta följande om Baxis behandling av dina personuppgifter:

  • Vilka kategorier av personuppgifter som behandlas.
  • Ändamålet med behandlingen.
  • Hur länge personuppgifterna behandlas.

Du begär ett registerutdrag om dina personuppgifter genom att fylla i formuläret nedan.

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifter som rör dig är felaktiga, missvisande eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterande.

Rätt till radering

Du kan i många fall få dina personuppgifter raderade. Det innebär att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för. Finns det lagstadgade krav på att de ska vara arkiverade kan vi inte ta bort dem.

Rätt att klaga

Du har rätt att lämna in klagomål på Baxis behandling av dina personuppgifter. Detta gör du i så fall till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är Sveriges tillsynsmyndighet över GDPR.

Baxi är personuppgiftsansvarig

HS Perifal AB (BAXI)
Organisationsnummer: 556212-5772
E-postadress: info@baxi.se
Postadress: HS Perifal AB, Storgatan 50, 521 43 Falköping

Dataskyddsombud

Om du har frågor eller synpunkter på Baxis behandling av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till vårt dataskyddsombud.

info@baxi.se

Sidan uppdaterades för 6 månader sedan